Privacyverklaring

Lees verder

Privacyverklaring


Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw Remedial Teacher, een dossier aanleg. Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw situatie, problematiek en voortgang van uw kind en gegevens over de uitgevoerde begeleiding.

Ook worden zo nodig in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere dienstverlener bijvoorbeeld bij de school.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
 • Er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw begeleidend Remedial Teacher heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond, of bij verwijzing naar een andere begeleider. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiaal overleg (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

In mijn werk kan ik gebruik maken van een geautomatiseerde test en/of digitaal oefenmateriaal. Daarvoor kan het nodig zijn enkele persoonsgegevens in te vullen, bijvoorbeeld voornaam en geboortedatum. Voordat de test wordt afgenomen of het digitale materiaal wordt gebruikt, zal ik uw toestemming vragen voor het gebruik van de gevraagde gegevens en aangeven van welke digitale dienst ik gebruik maak.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 5 jaar na afsluiting van de begeleiding bewaard en worden daarna vernietigd. De financiële administratie heeft een bewaartermijn van 10 jaar.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Remedial Teaching en Huiswerkbegeleiding Aduard. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek hiervoor kunt u indienen via annetteversteeg@gmail.com.

 

Wanneer contactgegevens onvolledig zijn, neem ik contact met u op om de gegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.

 

Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Praktijk voor Remedial Teaching en Huiswerkbegeleiding Aduard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht u desondanks het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u contact opnemen via annetteversteeg@gmail.com.

 

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van begeleiding
 • Type van de begeleiding
 • De kosten van de begeleiding

Mocht u in aanmerking komen voor declaratie bij uw zorgverzekeraar, dan kunnen we op uw verzoek op de nota toevoegen:

 • Uw geboortedatum
 • Uw zorgverzekeraar en uw verzekeringsnummer.